1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z usługi e-Porady konsumenckie, obsługiwanej drogą elektroniczną przez Urząd Gminy w Izbicy. Platforma elektronicznych porad konsumenckich umożliwia Użytkownikom po autoryzacji uzyskanie poprzez Internet bezpłatnej porady w zakresie ochrony interesów konsumenta.

  2. Usługa e-Porady konsumenckie jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet poprzez Portal e-Urząd.

  3. Usługa e-Porady konsumenckie umożliwia wysłanie pytania do Urzędu Gminy poprzez wypełnienie odpowiedniej formatki (formularza) służącej do wprowadzania danych, zamieszczonej na portalu.

  4. Użytkownik powinien wypełnić przynajmniej pola: „Temat” i „Treść” znajdujących się na formatce (formularzu).

  5. Możliwość wysłania pytania do Urzędu Gminy posiadają tylko obywatele mający aktywne konto Użytkownika na portalu.

  6. Osoba, która zgłasza zapytanie jest zobowiązana oświadczyć że jest mieszkańcem Gminy Izbica i konsumentem (konsument – zgodnie z art. 221 k.c. - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

  7. Portal zapewnia obywatelom dostęp do treści opublikowanych pytań wraz z odpowiedziami Urzędu Gminy bez konieczności logowania.

  8. Podczas korzystania z usługi e-Porady konsumenckie zabrania się: zamieszczania treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażania uczestników forum, używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej), propagowania przemocy, naruszania zasad etykiety, rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem, umieszczania przez uczestników na łamach usługi e-Porady konsumenckie wszelkich informacji reklamowych, umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku, umieszczania tej samej informacji wielokrotnie, cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż te, do których się nawiązuje, umieszczania przesadnie długich podpisów, używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stronami internetowymi Platformy e-Urzędu, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, których efektem pracy byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.

  9. Urząd Gminy w Izbicy zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów zawierających treści wymienione w pkt. 7 regulaminu, prawo do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści niezgodnych z pkt. 7 regulaminu, prawo do blokowania możliwości zamieszczania treści w usłudze e-Porady konsumenckie osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 7 regulaminu, oraz prawo do nieudzielenia odpowiedzi lub braku publikacji.

  10. Urząd Gminy w Izbicy nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  11. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronach Portalu e-Urząd.

.